Müügitingimused

1. Regulatsioon

Neid lepingu sätteid kohaldatakse YEInternational AS-i müüdud ja kohale toimetatud komponentide ja seadmete kaubanduses, kus paigaldamine ei kuulu komplekti, välja arvatud juhul, kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti. Need tingimused ei kehti eritellimustele, mille suhtes kohaldatakse vastavalt tootja müügitingimusi.

 

2. Leping

Leping müüja ja ostja vahel loetakse sõlmituks, kui: - lepingupooled on alla kirjutanud kirjalikule kokkuleppele (ostu-müügilepingule); - ostja on vastu võtnud müüja pakkumise (kirjaliku või suulise); - müüja on kinnitanud mingi teise pakkumise või pakkumisest erineva tellimuse.

 

3. Tarnetingimused

Tarnitava kauba ladu on Tallinnas Sõpruse pst 259. Kahjuvastutus läheb üle ostjale, kui kaup on loovutatud ostjale või transportijale. Müüja võib kinnitada tarnet ostja arvel, kui kindlustuse kulud esitatakse eraldi arvetena.

 

4. Tarneaeg

4.1 Kui tarneaega ei ole eraldi kokku lepitud, siis määrab tarneaja müüja, välja arvatud punktis 4.3 nimetatud juhul.

4.2 Kui ei ole kokku lepitud teisiti, siis lugeda tarneaja alguseks allpool nimetatud kuupäevadest hiliseim: a) lepingu sõlmimise kuupäev; b) kuupäev, kui müüja saab teada kvalifitseeritud impordi- või tootja litsentsi või muu valmistajariigi või Eesti asutuse loa väljastamisest, juhul kui see on vajalik; c) kuupäev, kui müüja saab lepingus nimetatud tasu, mis peab toimuma enne tootmise alustamist.

4.3 Üldjuhul on tarneaja ületusaeg üks kolmandik kokku lepitud tähtajast. Kummalgi osapoolel on pärast kahe kolmandiku märgitud tarneaja möödumist õigus nõuda täpse tarnekuupäeva kokkuleppimist kirjalikus vormis. Kui tarneaja suhtes ei ole midagi kokku lepitud, on mõlemal osapoolel õigus kuue kuu möödumisel lepingu sõlmimisest tegutseda eespool nimetatud viisil.

4.4 Müüja on kohustatud kauba hilinemise kohta teabe saamisel koheselt teavitama sellest ka ostjat, märkides ühtlasi ära viivituse põhjuse ja eeldatava uue tarnekuupäeva. Kui selle kauba tootja või see, kellelt müüja kauba hangib, ei ole lepingut täitnud ja müüja tarne seetõttu hilineb, ei ole müüja kohustatud ostjale sellest tulenevat kahju hüvitama.

Müüja ei ole kohustatud täitma lepingut, mis sisaldab tingimusi, mida müüjal on võimatu takistuse tõttu täita, või kui lepingu täitmine eeldaks müüjalt ebaproportsionaalselt suuri kulutusi võrreldes ostjale sellest saadava kasuga.

Ostja saab siiski nõuda müüjalt lepingu täitmist, kui tingimuse takistus või ebaproportsionaalne olukord mõistliku aja jooksul lõppeb.

4.5 Tarneaeg lõpeb kauba väljumisel müüja laost või kui müüja teavitab, et kaup on tarnevalmis.

4.6 Müüja kahjuvastutus ei hõlma kaudseid kahjusid.

4.7 Osa loetletud toodetest on saadaval eraldi märgitud tarnetähtajaga ning miinimumkoguste alusel.

4.8. Tavapärane tarneaeg on 3–12 päeva, maksimaalselt 45 päeva. Laos olevad tooted komplekteeritakse tavaliselt paari tunni jooksul, välja arvatud nädalavahetustel.

 

5. Edastus

5.1 Kaup loetakse edastatuks, kui see on saadetud ostjale või kui on teavitatud, et kaup on tarnevalmis ja ostja peab lepingu kohaselt kauba järele tulema müüja juurde või müüja teavitatud kohta.

5.2 Ostjal ei ole õigust keelduda osalise tarne vastuvõtmisest, kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti.

5.3 Risk läheb üle ostjale, kui kauba tarne on toimunud

 

6. Hinnad

6.1 Hinnad ei sisalda käibemaksu ja on ilma käsitluskuludeta müüja Tallinna laos. Hinnad on antud tarnijate tehasepakenditele vastavatele kogustele, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Müüja kaupluses (Sõpruse pst 259, Tallinn) on tooteid müügil ka üksikesemetena ja neile võib kehtida eraldi hind.

6.2 Müüja jätab endale õiguse muuta hinnakirjas toodud hindu ette teatamata.

6.3 Kui tollimisega seotud maksud, käibemaks või mõni muu tarnimisega seotud maks või avalik-õiguslik maks muutub või lisandub, muudetakse vastavalt ka teenuse hinda.

 

7. Maksetingimused

Lepinguliste klientide maksetingimus on sõlmitud lepingule vastav, maksetähtaega arvestatakse arve esitamise kuupäevast alates, teistele ostjatele sularahas/ülekandega või tarnimine lunasaadetisena. Lunasaadetise minimaalne ost on viiskümmend (50) eurot (ilma maksudeta). Interneti müügikoha kaudu esitatud tellimuse minimaalne tellimus on kümme (10) eurot (ilma maksudeta).

 

8. Kohaletoimetamisekulud

Ostude transpordi eest tuleb tasuda kullerile kauba kättesaamisel vastavalt e-poes märgitud kohaletoimetamise hinnakirjale.

 

9. Toote info ja konfidentsiaalne teave

9.1 Müüja või tarnijate nimekirjade andmed, nagu näiteks tehnilised väärtused, mõõtmed, hinnad jne, on tüüpilised toodete näitajad ega ole müüjale siduvad.

9.2 Kõik tarnija ja ostja toodete või nende osade tootmiseks vajalikud joonised ja tehnilised dokumendid, mis teine lepinguosaline on enne või pärast lepingu sõlmimist teisele lepinguosalisele edastanud, jäävad tarnija omandisse. Saaja ei tohi ilma tarnija kirjaliku loata kasutada, reprodutseerida, printida, võõrandada või muul viisil esitada andmeid kolmandale osapoolele.

9.3 Kauba hind ei sisalda üldjuhul kauba juurde kuuluvate dokumentide (joonised, plaanid, kasutusjuhendid) tõlkimist eesti keelde ja trükkimist/köitmist paberkandjale. Seda põhjusel, et see tõstaks kauba hinda ja pikendaks tarneaega. Sageli puuduvad ka spetsiifilised eestikeelsed erialased sõnad või on need vähelevinud ja eksitava iseloomuga. Eelnevast tulenevalt ei soovi paljud ostjad eestikeelset tõlget. Müüja pakub ja teeb või vahendab tõlkimist, trükkimist/köitmist ostjale ostja soovil ja arvestab hinna eraldi. Hind sõltub dokumentide mahust, vormist (paberkandjal või CDl) ja kaupade ostusummast ning lisatakse kokkuleppel ostjaga kauba hinnale või eraldi reana arvele.

 

10. Garantiivastutus

10.1 Müüja annab ostjale toode suhtes garantiivastutuse samavõrd, kuivõrd tootja/tarnija on selle andnud. Toote tooraine - ja tootmisdefektid kohustub müüja kõrvaldama omal valikul kas remontides katkise toote või andes uue toote tasuta.

10.2 Ostja peab viivitamatult tagastama defektse toote müüjale kontrollimiseks. Tagastamisel peab kaasas olema müügiarve koopia ja põhjus, miks toode tagastatakse (koopia ostja vastuvõtukontrolli protokollist). Ostja peab teatama ka võimaliku tagastusnumbri ja müüja esindaja, kellega oli tagastus kokku lepitud.

10.3 Garantii ei kata kahjustusi, mis tulenevad valest ladustamisest, käsitsemisest või kasutamisest: projekteerimis-, dimensioneerimis- vms veast ega normaalsest kulumisest või toote juures tehtud muudatustest. Korrosioonitundlike toodete valiku eest vastutab ostja kui ei ole eraldi kirjalikult kokku lepitud teisiti.

10.4 Defektsete toodete tagastamise kulud katab ostja ja remonditud või uute toodete kohaletoimetamise kulude eest tasub müüja.

10.5 Müüja annab nii asendatud kui ka remonditud toodetele uue garantii, aga ainult toote algse garantiiaja lõpuni.

10.6 Müüdud defektse kauba garantiivastutus piirdub ainult kaubaga, müüja ei ole kohustatud hüvitama mingeid kaudseid kulusid.

 

11. Tootevastutus piirang

Mitmetes rahvusvahelistes tooteosade tehnilistes andmetes ja teistes tootekataloogides keelatakse tooteid kasutada kriitiliste komponentidena „elu toetavates ja kirurgilistes implantaatseadmetes” (life supporting or surgical implant) ilma tootja selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta. Ostja vastutab kõikide tagajärgede eest, kui ei järgi tootja keelde.

 

12. 14-päevane tagastusõigus

Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.YEInternationali e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on tarbijale üle antud.Tarbijaks loetakse füüsilist isikut, kes on ostnud YEInternationali e-poest kaupa või teenust, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.

Ostes YEInternational’i e-poest, nõustub tarbija tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

12.1 Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

YEInternationali e-pood järgib kasutamise väljaselgitamisel mõistlikkuse põhimõtet, mis tähendab, et kui toote sobivuse selgitamiseks on vajalik toote kasutamine, siis loetakse seda kasutamata tooteks.

Tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav toode olema originaalpakendis.

12.2 Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse YEInternationali e-poe e-posti aadressil kauplus@yeint.ee mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.

12.3 Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud kümne (10) euro ulatuses, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

12.4 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

12.5 YEInternational AS kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa.

12.6 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul:

- tooted, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestatud
- arvutitarkvara, mille ümbrise on tarbija avanud

Tähelepanu! 14-päevane tagastusõigus ei kehti kaubale, millele tarbija ise YEInternational´i poodi järele tuleb ning samuti järelmaksuga ostetud kaubale, mis pärast järelmaksu lepingu sõlmimist kliendile YEInternational´i poes üle antakse.

14-päevane tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole YEInternationali e-poe eripära. Vajadusel saate alati küsida lisateavet e-posti aadressil kauplus@yeint.ee.

13. Tellimuse tühistamine

Ostja saab tellimuse tühistada ainult müüja nõusolekul. Laotoodetelt makstakse laohalduskulude katteks tagasi kuni seitsekümmend (70) protsenti hinnast. Tellimuskaupade puhul, mida müüja on tellinud vaid ostja jaoks, tellimuse tühistamist ei toimu. Müüja võib tühistada järeltellimuse, kui selle väärtus kogu tellimuse suhtes on väike.

 

14. Erimeelsused

Kõik tehingust tulenevad vaidlused tuleks lahendada esmajärjekorras poolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kui lahenduseni ei jõuta, siis pöördutakse vaidluse lahendamiseks esimese astme kohtuna Harju Maakohtusse ja vaidlus lahendatakse Eesti õiguse alusel.

15. Käsitlustasu

4,00 euro (KM-ta) suurune tasu, mis on kohaldatud kauba müügi korral (kohaletoimetamise teenuseta), kui Ostja valitud kauba kogusumma ei ületa 50,00 eurot (KM-ta).