Müügitingimused

1. Regulatsioon

Neid lepingu sätteid kohaldatakse YEInternational AS müünud ja kohale toimetanud komponentide ja seadmete kaubanduses, kus paigaldamine ei kuulu komplekti, välja arvatud juhul, kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti.Need tingimused ei kehti eritellimustele, mille suhtes kohaldatakse vastavalt tootja müügitingimusi.

2. Leping

Leping müüja ja ostja vahel loetakse sõlmituks, kui- Lepingupooled on alla kirjutanud kirjalikule kokkuleppele (Ostu-Müügi lepingule)- Ostja on vastu võtnud müüja pakkumise (kirjaliku või suulise)- Müüja on kinnitanud mingi teise pakkumise või pakkumisest erineva tellimuse

3. Tarnetingimused

Tarnitava kauba laoks on Tallinnas -Sõpruse pst 259. Kahju vastutus läheb ostjale, kui kaup on loovutatud ostjale või transportijale.Müüja võib kinnitada tarnet ostja arvel, kui kindlustuse kulud esitatakse eraldi arvetena.

4. Tarneaeg

4.1 Kui tarneaega ei ole eraldi kokku lepitud, siis müüja määrab tarneaja, välja arvatud lõikes 4.3 nimetatud juhul.

4.2 Kui ei ole kokku lepitud teisiti, siis tarneaja alguseks lugeda alates sellest allpool nimetatud kuupäevast, mis on hilisem:a) lepingu sõlmimise kuupäev;b) kuupäev, kui müüja saab teada kvalifitseeritud impordi- või tootja litsentsi või muu valmistajariigi või Eesti asutuse loa väljastamisest, juhul kui see on vajalik;c) kuupäev, kui müüja saab lepingus nimetatud tasu, mis peab toimuma enne tootmise alustamist.

4.3 Üldised kokku lepitud tähtaegadest on üks kolmandik ületusaeg. Kummalgi osapoolel on pärast seda, kui kaks kolmandikku märgitud ajast on möödunud, õigus nõuda kirjalikult kokku leppida konkreetse täpse kuupäeva.Kui tarneaja suhtes ei ole midagi kokku lepitud, on mõlemal osapoolel kuue kuu peale lepingu sõlmimist õigus tegutseda eespool nimetatud viisil.

4.4 Müüja on kohustatud kauba hilinemise teabe saamisel koheselt teavitama sellest ka ostjat, märkides samal ajal viivituse põhjuse ja eeldatava uue tarnekuupäeva.Kui selle kauba tootja või see, kellelt müüja kauba hangib, ei ole täitnud lepingut ja müüja tarne seetõttu hilineb, ei ole müüja kohustatud hüvitama ostjale selle tekitatud kahju.

Müüja ei ole kohustatud täitma lepingut, milles on tingimused, mida müüja ei saa täita, või kui lepingu täitmine eeldaks kulutusi, mis on ebaproportsionaalsed, võrreldes ostjale sellest saadava kasuga, et müüja täidaks lepingut.

Kui tingimuse või ebaproportsionaalsuse lõppkuupäev on mõistliku aja jooksul, siis ostja saab siiski nõuda, et müüja täidaks lepingu.

4.5 Tarneaeg lõpeb kauba väljumisel müüja laost või kui müüja teavitab selle tarnevalmiks.

4.6 Müüja kahju vastutus ei hõlma kaudseid kahjusid.

4.7 Osad loetletud toodetest on saadaval eraldi märgitud tähtajaga ning miinimum koguste alusel.

5. Edastus

5.1 Kaup loetakse edastatuks, kui see on saadetud ostjale või kui see on teavitatud tarnevalmiks ja ostja on lepingu järgi tarnitavate asjade müüja või müüja on teavitanud koha.

5.2 Ostjal ei ole õigust keelduda vastuvõtmisest, kui kirjalikult ei ole teisiti kokku lepitud.

5.3 Riski läheb üle ostjale, kui on toimunud kauba tarne.

6. Hinnad

6.1 Hinnad ei sisalda käibemaksu ja on ilma käsitluskuludeta müüja Tallinnas laos. Hinnad sisaldavad tarnijate tehase pakendeid, kui ei ole teisiti kokku lepitud. Müüja kaupluses (Sõpruse pst 259, Tallinn) on tooteid müügil ka üksikesemetena, mis võivad olla hinnatud eraldi.

6.2 Müüja jätab endale õiguse muuta hinnakirjas olevaid hindu, sellest eraldi teavitamata.

6.3 Kui tollideklaratsiooni, käibemaks või miski muu tarnimisega seotud maks või avalik-õiguslik maks muutub või lisandub, muudetakse vastavalt ka teenuse hinda.

7. Maksetingimused

Lepinguliste klientide maksetingimuseks on vastavalt sõlmitud lepingule, arve esitamise kuupäevast ja teistele ostjatele sularahas või tarnimine lunasaadetisena. Lunasaadetise minimaalne ost on 50.- eurot (ilma maksudeta). Interneti-müügikoha kaudu esitatud tellimuse minimaalne tellimus on 10.- eurot (ilma maksudeta).

8. Kohaletoimetamisekulud

Ostude transpordi eest tuleb tasuda kullerile kauba kättesaamisel vastavalt ELS või DPD kullerteenuse hinnakirjale.

9. Toote info ja konfidentsiaalne teave

9.1 Müüja või tarnijate nimekirjade andmed, nagu näiteks tehnilised väärtused, mõõtmed, hinnad jne, on tüüpilised toodete näitajad, mis ei seo müüjat.

9.2 Kõik tarnija ja ostja tooted või nende osade tootmiseks vajalikud joonised ja tehnilised dokumendid, mis teine lepinguosaline on enne lepingu või mõne selle pärast teisele lepinguosalisele edastanud, jäävad tarnija omandisse. Saaja ei tohi ilma tarnija kirjaliku loata kasutada, reprodutseerida, printida, võõrandada või muul viisil esitada oma andmeid kolmandale osapoolele.

9.3 Kauba hind ei sisalda üldjuhul Kauba juurde kuuluvate dokumentide (joonised, plaanid, kasutusjuhendid) tõlkimisest eesti keelde ja trükkimist-köitmist paberkandjale. Seda põhjusel, et see tõstaks kauba hinda ja pikendaks tarneaega. Sageli puuduvad ka spetsiifilised eestikeelsed erialased sõnad või on need vähelevinud ja eksitava iseloomuga. Eelnevast tulenevalt paljud Ostjad ei soovi eestikeelset tõlget. Müüja pakub ja teeb või vahendab tõlkimist, trükkimist-köitmist Ostjale Ostja soovil ja arvestab hinna eraldi. Hind sõltub dokumentide mahust, vormist (paberkandjal või CDl) ja Kaupade ostu summast ning lisatakse Kauba hinnale või eraldi reana arvele, kokkuleppel Ostjaga.

10. Garantiivastutus

10.1 Müüja annab ostjale toodetele garantiivastutuse samavõrd, kuivõrd tootja / tarnija on seda andnud. Tooraine - ja tootmisdefektiga toote kohustub müüja kõrvaldama omal valikul kas remontides katkise toote või andes uue toote tasuta.

10.2 Ostja peab viivitamatult tagastama vale toote müüjale. Tagastamisel peab kaasas olema koopia müügi arvest ja põhjus, miks toode tagastatakse (koopia ostja vastuvõtukontrolli protokollist). Ostja peab teatama ka võimalikust tagastusnumbrist ja müüja esindaja, kellega oli tehing sooritatud.

10.3 Garantii ei kata kahjustusi, mis tulenevad valest ladustamisest, töötlemisest või kasutamisest: projekteerimis-, arvutus- vms viga, ega normaalsest kulumisest või tootes tehtud muudatustest. Korrosioonitundlike toodete valiku eest vastutab ostja kui ei ole eraldi kirjalikult kokku lepitud teisiti.

10.4 Vigaste toodete tagastamise kulud katab ostja ja remonditud või uute toodete kohaletoimetamise kulude eest tasub müüja.

10.5 Müüja annab nii asendatud või remonditud toodetele uue garantiid, aga ainult algse toote garantiiaja lõpuni.

10.6 Müüdud vigase kauba garantiivastutus piirdub ainult kaubaga, müüja ei ole kohustatud hüvitama mingeid kaudseid kulusid.

11. Elektroonikaseadmete utiliseerimine

Ostes elektri-ja/või elektroonikaseadme, saate samalaadse vana toote meile tasuta utiliseerimiseks jätta.

12. Tootevastutus piirang

Mitmetes rahvusvahelistes tooteosade tehnilistes andmetes ja teistes tootekataloogides keelatakse tooteid kasutada kriitiliste komponentidena "elu toetamiseks ja kirurgilise implantaat seadmetes" (life supporting or surgical implantaat) ilma tootja selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta. Ostja kannab kõik karistusi, kui ei täida tootja keelde.

13. Tellimuse tühistamine

Ostja saab tellimust tühistada vaid müüja nõusolekul. Laohaldus kulude katteks, makstakse tagasi vaid kuni seitsekümmend (70) protsenti.Tellimuskaupadele, mida müüja on tellinud vaid ostjale, ei toimu tellimuse tühistamist.Müüja võib tühistada tellimust, kui selle väärtus kogu tellimuses on väike.

14. Erimeelsused

Kaubandusest tekkinud vaidlused tuleks lahendada eelkõige poolte vahel. Kui lahendust ei saada, siis vaidlusi lahendatakse ringkonnakohtus Eesti seaduste järgi. 

Kontaktid
Abi ja Info
Meie brändid
Uudiskiri
Kampaaniatooted
Uued tooted
Leiunurk
Pakikapid